You are here

Chăm Sóc Vòng Đời

Chăm sóc vòng đời là phương pháp tiếp cận bảo dưỡng có hệ thống, đồng nhất, toàn diện và chuyên nghiệp được hỗ trợ bởi các công cụ và quy trình đẳng cấp thế giới.

Giá trị vòng đời cao nhất là kết quả của việc tối đa hóa năng suất của thời gian hoạt động bên cạnh việc giảm thiểu chi phí cho thời gian ngừng hoạt động. Chúng tôi tin rằng chỉ đơn thuần duy trì hoạt động cho cần trục của bạn là chưa đủ. Chúng tôi cũng phải giúp bạn đạt được năng suất cao nhất trong từng ca làm việc. Mục đích của chúng tôi là mang lại những cải tiến đáng kể về mức độ an toàn và năng suất có thể báo cáo và đánh giá được, điều này thể hiện lợi tức đầu tư cho bạn.

Các chuyên gia về cầu trục của chúng tôi áp dụng Phương pháp đánh giá rủi ro và khuyến nghị có hệ thống và quy trình tư vấn, lập kế hoạch và đánh giá để thúc đẩy sự cải thiện không ngừng về mức độ an toàn và năng suất.

Kiểm tra và bảo dưỡng dự phòng xác định các rủi ro, cơ hội cải thiện và hỗ trợ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn.

Bảo dưỡng sửa chữa và các hoạt động bổ sung giải quyết các vấn đề an toàn và năng suất và vốn hóa cơ hội cải thiện.

Dịch vụ tư vấn hướng dẫn quyết định và phát hiện những vấn đề quan trọng, sử dụng công nghệ tiên tiến và các chuyên gia được đào tạo khi được yêu cầu xem xét kỹ càng cầu trục và các bộ phận của cầu trục.

Dịch vụ hiện đại hóa Kéo dài thời gian sử dụng kinh tế của thiết bị và đạt được năng suất, tốc độ, hiệu suất hoặc khả năng điều khiển tải tăng cao.

Thiết bị mới để cung cấp mới hoặc thay thế thiết bị cũ.