You are here

Thuật Ngữ Về Cầu Trục Công nghiệp

Dưới đây là những thuật ngữ bổ sung được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp cầu trục.

Hầu hết các thuật ngữ dưới đây được phổ cập trong ngành công nghiệp cầu trục. Đây không phải là một danh sách đầy đủ tất cả các thuật ngữ về cầu trục nhưng nó sẽ cung cấp một nền tảng kiến thức tổng quát về ngành công nghiệp.

trục xe, cố định - di động

dòng xoáy – đường ray

Dầm, cầu – đường dẫn

quá tải - tải của bánh xe, xe đẩy

Nghiên cứu trường hợp & Tài liệu Quảng cáo